Rules and regulations for using the system.

# Meetroom
   1. Please check availability of the meeting room schedule.
       1.1 User from department, Please contact with Administrative officer in your department and fill request form for manage data in meeting room schedule.
       1.2 User from outside department, Please contact with building and maintenance officer (Officer of the Secretary : 5 Building, 5 floor) for manage data in meeting room schedule.

# Classroom
   2. The classroom will be provided in a class schedule for each semester. If user have activity, Seminar or training, Please check availability in classroom schedule.
       2.1 Students and teacher, Please approved request form by advisor/head of department and contacted to building and maintenance officer.
       2.2 User from outside agencies, Please contact with building and maintenance officer for check the service charge.

# Scientific Instruments (Central)
   3.The scientific instruments will be provided in learning system, Please check the reservations instruments chedule.
       3.1 Please register and contact staff, User have to reserve at least 1 day in prior. The scientific instruments opened 08.30 am. - 04.30 pm. on Monday to Friday (excluding public holiday).
       3.2 In case of urgently, Please check the availability of instruments schedule and contact to staff for register your request directly.
       3.3 Outside agencies, Please write the request to Dean of the faculty of Agro-Industry or call number +662-562-5000
       3.4 User have to responsible in any damage of instruments or materials.
       3.5 In case of damage and user do not inform to staff, This is considered a serious fault.

# The van (number เลขทะเบียน ฮร 3881 กรุงเทพมหานคร, Driver : Wirach Tangjad)
   4. Please contact staff in your department and reserve at least 1 day 08.30 am. - 04.30 pm. on Monday to Friday
       4.1 For the registered, your department have to send "Transfer for car maintenance form" with administrative officer. User can download form with menu.
       4.2 In case of request from department, Please approved from by head of department.
       4.3 In case of request from research project, Please approved from by head of research project.
       4.4 In case of urgently, Please check the availability of the van schedule and fill request from with building and maintenance officer.
       4.5 To request of using van after working times, Please contact a driver directly and fill request form with building and maintenance officer.
# ห้องประชุม
   1. ต้องการใช้ห้องห้องประชุม โปรดเช็ควันและเวลาที่ต้องการใช้ในตารางการใช้ห้องประชุม
       1.1 กรณีผู้ขอใช้สังกัดหน่วยงานภาควิชา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการของภาควิชาที่ผู้ขอใช้สังกัดอยู่ และควรกรอกรายละเอียดการใช้ห้องประชุมให้เรียบร้อย ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการลงทะเบียนในระบบจอง
       1.2 กรณีผู้ขอใช้สังกัดหน่วยงานภายนอกหรือโครงการวิจัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ สำนักงานเลขานุการ อาคาร 5 ชั้น5. และกรอกรายละเอียดการใช้ห้องประชุมให้เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง

# ห้องเรียน
   2. ห้องเรียนจะมีการจัดตารางเรียน ตารางสอบ ตามรายวิชาและใช้งานตลอดภาคเรียนนั้นๆ หากต้องการใช้ห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรม/สัมมนา จัดอบรม โปรดเช็ควันและเวลาว่างในตารางเรียน ตารางสอบ
       2.1 นิสิต/อาจารย์ขอใช้ห้องเรียนให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดการใช้ให้ครบถ้วน และเสนออาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/หัวหน้าภาควิชา ลงนามกำกับให้เรียบร้อย ยื่นแบบฟอร์ม ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อลงทะเบียนใช้ห้องเรียนในระบบจอง
       2.2 บุคคลภายนอก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อรับทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องเรียน

# เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง (ไม่รวมเครื่องจักร)
   3. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง ถูกจัดให้อยู่ในระบบการเรียนการสอน เพื่อความสะดวกในการใช้ โปรดเช็คตารางการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ถี่ถ้วน
       3.1 ผู้ขอใช้ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ และแจ้งผลการลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติการใช้งาน กรณีการลงทะเบียนจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ต้องมีระยะเวลาการจองอย่างน้อย 1 วัน สามารถขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้เฉพาะช่วงเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในช่วงวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เท่านั้น ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆ
       3.2 กรณีต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาปัจจุบัน หากเช็คตารางการใช้เครื่องมือนั้นๆแล้ว มีช่วงเวลาว่าง ผู้ขอใช้จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องมือโดยตรง เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการดำเนินการลงทะเบียนใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อย่างถูกต้อง
       3.3 บุคคลภายนอก ต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง โปรดทำหนังสือขอความอนุเคราหะ์ขอใช้เครื่องมือ เรียนถึงคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือขอข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ที่เบอร์ 02-5625000
       3.4 กรณีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เกิดการเสีย ชำรุด แตก หัก จากการใช้งานโดยผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ในทุกกรณี
       3.5 กรณีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เกิดการเสีย ชำรุด แตก หัก จากการใช้งานโดยผู้ขอใช้ และผู้ขอใช้ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องมือรับทราบ ถือว่ามีความผิดร้ายแรง จะต้องได้รับโทษทางวินัย

# รถยนต์ส่วนกลางคณะ (รถตู้ เลขทะเบียน ฮร 3881 กรุงเทพมหานคร)
   4. พนักงานขับรถ : นายวิรัช แตงจาด เมื่อท่านมีความประสงค์ต้องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด และจะต้องมีระยะเวลาใช้งานล่วงหน้า อย่างน้อย 1วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เท่านั้น
       4.1 การลงทะเบียนขอใช้รถยนต์ หน่วยงานภาควิชาจะต้องส่งใบขอโอนเงินค่าบำรุงรักษารถยนต์ มาที่งานธุรการ สำนักงานเลขานุการ โดยสามารถปริ้นท์เอกสารดังกล่าวได้ ที่เมนู ประวัติการใช้งานรถยนต์
       4.2 กรณีใช้รถยนต์ในงานของภาควิชา โปรดให้หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้ลงนามในใบขอโอนเงินค่าบำรุงรักษารถยนต์
       4.3 กรณีใช้รถยนต์ในงานของหน่วยงานวิจัย โปรดให้หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ลงนามในใบขอโอนเงินค่าบำรุงรักษารถยนต์
       4.4 ต้องการใช้รถยนต์ในวันเวลาปัจจุบัน โปรดเช็คเวลาในตารางการใช้รถยนต์ และกรอกแบบฟอร์มยื่นขอลงทะเบียนใช้รถยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ เท่านั้น
       4.5 ต้องการใช้รถยนต์นอกวันเวลาทำการ โปรดติดต่อพนักงานขับรถเพื่อสอบถามความสมัครใจ และกรอกแบบฟอร์มยื่นขอลงทะเบียนใช้รถยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ เท่านั้น