• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทรัพยากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Microplate reader (TECAN)
นางธัญญารัตน์ คำดี
กล้องจุลทรรศน์ชนิด Confocal Laser Scanning
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Hammer mill
นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง
เครื่อง Homogenizer
นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง
เครื่อง Rotor mill
นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง
เครื่อง Viscometer Model HB DVII
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Viscometer Model LVE DVII
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Viscometer Model RV DVII
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Boiler
นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง
เครื่อง Contact Angle
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง DMA
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Drum dry (1)
นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง
เครื่อง DSC
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Evaporator
นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว
เครื่อง Extruder
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Fibertec
นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว
เครื่อง Freeze dry
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Light Microscope
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Mini Spay dry
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Rheometer Model MCR301
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่อง Soxtec
นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว
เครื่อง Spary dry (ทำแห้งแบบพ่นฝอย)
นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง
เครื่อง Tray dry (1)
นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง
เครื่อง Tray dry (2)
นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง
เครื่อง Vacuum Oven
นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว
เครื่อง Vacuum seal
นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว
เครื่อง Zetasizer Model nano series
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (1)
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (2)
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่องวัดสี Lavibond Tinto meter Model PFX990
นางธัญญารัตน์ คำดี
เครื่องอบแห้งความชื้นสูง
นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว
เครื่องเขย่าแยกขนาด
นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว
เครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ
นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว