สายตรงคณบดี (Contact Dean Direct)
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

:: กรุณากรอกข้อมูล ที่ท่านต้องการส่งถึงคณบดี
   
เรื่องที่ต้องการติดต่อ :  
ข้อความที่ต้องการติดต่อ :  
ระบุชื่อผู้ติดต่อ :  
หมายเลขโทรศัพท์ :  
อีเมล์ติดต่อกลับ :  
   
   
   
 
รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด
คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิสัยทัศน์ (VISION)
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นผู้นำ ทางวิชาการและการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรในเอเซีย
พันธกิจ (MiSSION)
       ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (ภายใต้ระบบอินทราเน็ต)โดย   สำนักงานเลขานุการ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50   ถนนงามวงศ์วาน   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร   10900   หมายเลขโทรศัพท์  +66(02)-562-5000   หมายเลขภายใน   5136